fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Protecció
Protegim la infància
Un dels grups diana que atenem a Aldees Infantils SOS és el format per aquells nens i nenes que, per diferents raons, han hagut de ser separats temporalment de les seves famílies. Per això tenim acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que és des d’on ens arriben aquests infants.

Aldea Infantil a Sant Feliu de Codines

L’Aldea Infantil és el que es coneix com un CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa), amb un projecte educatiu propi i validat tant per l’organisme competent com per un sistema de qualitat homologat.

L’Aldea Infantil ofereix 45 places de 3 a 18 anys, i estan repartides en diferents llars, afavorint un ambient de llar protectora. Per això procurem acollir conjuntament els grups de germans en una mateixa llar, que proporciona un entorn familiar protector a petits grups de nens. Altra característica del nostre model d’acolliment residencial és que una educadora conviu a la llar amb els infants, de manera que pugui oferir-los una referència estable durant el seu acolliment. Aquesta figura educativa que anomenem “coordinadora de llar” i que pren el relleu del què històricament anomenàvem “mare SOS”, és qui lidera el projecte educatiu de la seva llar, així com els recursos materials i humans que té assignats. Després, a nivell de l’Aldea, es promouen diferents espais de participació dels infants i es treballa en xarxa amb les entitats locals.

Residència d’adolescents a Sant Quirze del Vallès

La Residència de Sant Quirze, que va ser oberta el 1996, es tracta d’una petita llar per a set nois i noies d’entre 14 i 17 anys en un habitatge de dues plantes i planta baixa.

Per a aquests nois i noies, conviure amb un grup d’iguals pot ser una important eina per a l’adquisició d’habilitats per a la vida autònoma. Treballem amb un grup petit d’adolescents perquè això ens permet oferir un entorn familiar i de llar, en el qual els nois poden millorar les seves situacions emocionals i relacionals.

Així donem suport al jove acollit per la nostra organització en el seu procés d’independència, per tal que adquireixi confiança en ell mateix, assumeixi responsabilitats i desenvolupi les aptituds socials fonamentals per al seu futur professional i la integració en la societat.

Servei d’Integració en Família Extensa a Montcada i Reixac

Els objectius d’aquest programa són acompanyar i donar suport als processos dels nens i nenes acollits amb els avis, oncles, germans, oferint-los formació i ponts de relació amb la família d’origen, tot orientant-los en els recursos de la xarxa comunitària i donant suport professional davant els moments difícils que sorgeixen en la vida de l’acolliment i del cicle vital i propiciar l’estabilitat dels nens per mitja de vincles segurs.

Pis Mistral 

Aquest programa, concertat amb la Generalitat de Catalunya, va néixer el 2007, conseqüència de l’adaptació a les noves necessitats d’un perfil de nois i noies que, per la seva proximitat a la majoria d’edat i circumstàncies personals, precisen d’un acolliment molt orientat a la seva emancipació personal però en el qual es pugui viure la majoria d’edat “sense angoixes”. Així, els oferim acolliment en pisos on puguin romandre dels 16 als 18 anys oferint una seguretat que els permeti desenvolupar les seves habilitats d’autonomia i finalitzar o reorientar els seus processos formatius, així com començar la seva integració en el món laboral.

Durant l’any la majoria dels joves ha estat estudiant o en processos pre-laborals per poder decidir i construir el seu projecte de vida. Amb l’objectiu de la plena emancipació es realitzen cursos, tallers i xerrades sobre salut i autocura, formació afectivo-sexual o alimentació saludable, a més d’activitats per fomentar l’estalvi i treballar la gestió econòmica.

Setmanalment es fa una reunió per decidir l’organització, la distribució de tasques i responsabilitats de cuina i compra que contribueix de manera essencial al bon funcionament dels pisos i a la convivència.

A més, amb el programa “Apropa cultura”, s’ha ofert un ampli espectre d’activitats culturals, com visites a exposicions, a monuments històrics, assistència a concerts, teatre i òpera, que milloren la dinàmica entre els participants del programa.