fbpx

POSTS
PORTFOLIO
SEARCH
SHOP
  • Your Cart Is Empty!
Your address will show here +12 34 56 78
Protecció
Protegim la infància
Nens i nenes que, per diferents raons, han hagut de ser separats temporalment de les seves famílies.
  • Text Hover
Per això tenim acords de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, que és des d’on ens arriben aquests infants.

Els quatre programes que desenvolupem en aquest àmbit de protecció són els següents:

L'Aldea Infantil SOS de Sant Feliu de Codines
Residència juvenil Sant Quirze del Vallès
Pis Mistral
Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE)
L'Aldea Infantil SOS de Sant Feliu de Codines
Va ser inaugurada el 1972 i remodelada el 2010, i s'actualitza anualment amb nous espais i reformes. 

L’Aldea Infantil és un servei d'acolliment residencial, el que es coneix com un CRAE (Centre Residencial d’Acció Educativa), amb un projecte educatiu propi i validat tant per l’organisme competent com per un sistema de qualitat homologat i amb un valor afegit de la nostra organització: busquem sempre, que prevalgui un ambient familiar
L’Aldea Infantil ofereix 45 places de 3 a 18 anys, i estan repartides en cinc llars, afavorint un ambient de llar protectora. Per això procurem acollir conjuntament els grups de germans en una mateixa llar. Altra característica del nostre model d’acolliment residencial és comptar amb una educadora a la llar que els ofereix una referència estable durant el seu acolliment. Aquesta figura educativa que anomenem “coordinadora de llar” i que pren el relleu del què històricament anomenàvem “mare SOS”, és qui lidera el projecte educatiu de la seva llar, així com els recursos materials i humans que té assignats. 

També, es promouen diferents espais de participació dels infants i es treballa en xarxa amb les entitats locals.
Al llarg del 2022 s'hi han atès 49 infants i 12 famílies.
D'aquest nens i nenes, 25 formaven part d'un grup de germans, en total 12 grups de germans acollits.
A l'Aldea Infantil també...
Pograma d'Intervenció amb Famílies des de l'Acolliment Residencial

L'Aldea compta amb un Programa d'Intervenció Familiar especialitzat per les famílies dels infants acollits. Aquest programa proposa un efocament col·laborador per reforçar les relacions familiars, enfortint els vincles dels nens separats temporalment amb les seves famílies d'origen.

Aprenentatge Assistit amb Cavalls

Els infants de l'Aldea Infantil acudeixen voluntàriament a aquest taller per gaudir, jugar i aprendre a partir de vivències significatives. Es fan activitats en torn a la nutrició i la cura dels animals o activitats lúdiques i de psicomotricitat. A més, s'incorporen altres elements com l'art i el reciclatge.

Residència d'adolescents de Sant Quirze del Vallès
La Residència de Sant Quirze, que va ser oberta el 1996.
  • Text Hover
Es tracta d’una petita llar per a set nois i noies d’entre 12 i 18 anys en un habitatge de dues plantes i planta baixa.

Per a aquests nois i noies, conviure amb un grup d’iguals pot ser una important eina per a l’adquisició d’habilitats per a la vida autònoma. Treballem amb un grup petit d’adolescents perquè això ens permet oferir un entorn familiar i de llar, en el qual els nois poden millorar les seves situacions emocionals i relacionals.

Així donem suport al jove acollit per la nostra organització en el seu procés d’independència, per tal que adquireixi confiança en ell mateix, assumeixi responsabilitats i desenvolupi les aptituds socials fonamentals per al seu futur professional i la integració en la societat.
Al llarg del 2022 s'hi han atès 14 adolescents d'entre 14 i 17 anys.
Pis Mistral
Sorgeix l'any 2018, hereu de l'antic programa Barlovento, com a recurs especialitzat per a enors de 18 anys en el trànsit a la vida adulta.
El Pis Mistral està concertat amb la DGAIA (Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència) i té cobertura educativa i atenció continuada els 365 dies de l'any. 
Es tranca d'un acolliment molt orientatiu a la seva emancipació personal en el qual es pugui viure la majoria d'edat "sense angoixes"
Així, poden romandre dels 16 als 18 anys, amb una seguretat que els permet desenvolupar les seves habilitats d’autonomia i finalitzar o reorientar els seus processos formatius, i començar la seva integració en el món laboral.
El 2022 ha tingut com a prioritat la formació dels nois i les noies després d'una època que ha generat molta desmotivació i incertesa.
Servei d'Integració en Família Extensa (SIFE)
Els objectius d’aquest programa són acompanyar i donar suport als processos dels infants acollits amb els avis, oncles, germans, oferint-los formació i ponts de relació amb la família d’origen, tot orientant-los en els recursos de la xarxa comunitària i donant suport professional davant els moments difícils que sorgeixen en la vida de l’acolliment i del cicle vital i propiciar l’estabilitat dels nens per mitja de vincles segurs.
  • Text Hover
SIFE Vallès Occidental
Durant el 2022 s'hi han atès 149 infants de 129 famílies de 17 municipis del Vallès Occidental.
Els resultats obtinguts asseguren l'acolliment en un entorn protector i segur en família extensa amb èxit del 94,6% dels infants incolosos al programa. 

Per aconseguir-ho, es van dur a terme 2.372 entrevistes a infants i famílies, 292 acompanyaments a les visites amb la família biològica i 2.053 coordinacions amb la xarxa
Nou SIFE Gironès-Salt
L'any 2020 es va presentar la proposta tècnica de Servei d'Integració en Família Extensa al Consorci Comarcal de Gironès-Sant i es va guanyar el concurs-licitació pel Servei d'Integració en Família Extensa al Consorci Comarcal de Gironès-Salt, que es va iniciar l'octubre d'aquell mateix any.
Durant el 2022 s'hi han atès 73 infants de 57 famílies de 13 municipis, amb un índex d'èxit del 94,52%, amb 3 infants que han pogut retornar amb la família biològica.